Opšti smjer

  /    /  Opšti smjer
Nastavni plan i program (od akademske 2021/2022.)

Opšti smjer

Odsjek za hemiju
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII4 Baze podataka u hemiji 2+2 4 Obavezni
HZOII2 Metodologija naučnog i stručnog rada 2+0 2 Obavezni
HZOII3 Mjeriteljstvo u hemiji 2+2 4 Obavezni
Izborni predmeti / student bira predmete sa ukupno 20 ECTS
HAHI03 Analitičke metode u forenzičkoj hemiji 2+2 4 Izborni
HOBI04 Analitika organskih polutanata 2+2 4 Izborni
HAHII1 Analitika voda 2+4 6 Izborni
HBOII1 Biohemija prehrane-odabrana poglavlja 3+3 6 Izborni
HBOII2 Biohemija sa kliničkim korelacijama 3+3 6 Izborni
HBOI05 Bioinformatika 2+2 4 Izborni
HFHI07 Elektrodna kinetika enzimskih reakcija 2+2 4 Izborni
HFHI08 Fizikalna hemija nanomaterijala 3+1 4 Izborni
HOAI06 Hemija organometalnih spojeva 3+1 4 Izborni
HOBI05 Hemija prirodnih produkata – odabrana poglavlja 2+2 4 Izborni
HAHII2 Hemijska anliza odabranih materijala 3+3 6 Izborni
HBOI01 Imunohemija 2+2 4 Izborni
HOAI07 Izabrana poglavlja iz anorganske hemije 3+1 4 Izborni
HRHI02 Jonizirajuće zračenje i biološki efekti 4+0 4 Izborni
HFHII1 Koloidna hemija 4+2 6 Izborni
HFHII2 Korozija nemetalnih materijala 3+1 5 Izborni
HOBII2 Moderne instrumentalne metode u organskoj hemiji 4+2 6 Izborni
HFHI02 Moderni sistemi za konverziju i pohranu energije 2+2 4 Izborni
HBOI04 Neurohemija 2+2 4 Izborni
HTHI01 Odabrani principi i procesi u industrijskoj hemiji 2+2 4 Izborni
HFHI05 Osiromašeni uran u životnoj sredini 3+1 4 Izborni
HOBI03 Primijenjena organska hemija 2+2 4 Izborni
HTHI02 Priprema industrijske vode 2+2 4 Izborni
HTHI03 Priprema vode za piće 2+2 4 Izborni
HTHI04 Projektovanje tehnoloških procesa prečišćavanja otpadnih voda  2+2 4 Izborni
HFHI06 Provodni polimeri 2+2 4 Izborni
HRHI03 Radioaktivni materijali – metode mjerenja i zaštita 2+1 4 Izborni
HRHI01 Radionuklidi 4+0 4 Izborni
HAHI04 Senzori i analiza 2+2 4 Izborni
HOAI08 Senzorske tehnologije 3+1 6 Izborni
HOBII1 Separacione metode u organskoj hemiji 4+2 6 Izborni
HOBI06 Sinteze bioaktivnih spojeva-odabrana poglavlja 2+2 4 Izborni
HFH405 Statistička termodinamika 2+1 4 Izborni
HOAI05 Strukturna anorganska hemija 3+1 6 Izborni
HFHI04 Termodinamika ireverzibilnih procesa 3+1 4 Izborni
HFHI03 Uvod u hemijsku teoriju grafova 3+1 4 Izborni
HFHI09 Viši kurs elektrohemije 4+2 6 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII02 Završni rad II ciklusa 0+30 30 Obavezni