Opšti smjer

  /    /  Opšti smjer
Nastavni plan i program (od akademske 2021/2022.)

Opšti smjer

Odsjek za hemiju
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOO114 Matematika I 3+4 7 Obavezni
HOO113 Fizika I 3+3 6 Obavezni
HOA116 Opšta hemija I 3+0 5 Obavezni
HOA115 Stehiometrija 1+3 5 Obavezni
HOO115 Mineralogija sa kristalografijom  2+2 4 Obavezni
HOA117 Uvod u laboratorijski rad 1+3 3 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HAH121 Analitička hemija I 3+4 8 Obavezni
HOAI26 Opšta hemija II 3+2 6 Obavezni
HOB125 Osnove organske hemije  3+3 6 Obavezni
HOO123 Fizika II 2+2 4 Obavezni
HOO124 Matematika II 2+2 4 Obavezni
HOO129 Opšta biologija 2+0 2 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA231 Anorganske hemija I 3+4 7 Obavezni
HFH234 Fizikalna hemija I 3+4 7 Obavezni
HAH232 Analitička hemija II 2+5 6 Obavezni
HOB233 Organska hemija I 2+3 6 Obavezni
Student bira dva izborna predmeta
HMH205 Historija hemije 2+0 2 Izborni
HOB205 Nomenklatura organskih spojeva 2+0 2 Izborni
HOO202 Engleski jezik 1+1 2 Izborni
HOA203 Anorganske sinteze 1+1 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HFH244 Fizikalna hemija II 3+5 8 Obavezni
HOA241 Anorganska hemija II 3+3 6 Obavezni
HAH242 Analitička hemija III 2+4 6 Obavezni
HOB243 Organska hemija II 2+4 6 Obavezni
HOB247 Uvod u biohemiju 2+0 2 Obavezni
Student bira jedan izborni predmet
HAH204 Mehanizmi jonske izmjene 1+1 2 Izborni
HOO207 Informatika za hemičare 1+1 2 Izborni
HOA205 Nomenklatura anorganskih jedinjenja  2+0 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HFH356 Fizikalna hemija III 4+4 8 Obavezni
HOB351 Biohemija I 2+3 5 Obavezni
HAH357 Elektroanalitičke metode 2+2 5 Obavezni
HAH235 Hemija životne sredine I 2+2 4 Obavezni
HOB354 Organska analiza 2+3 4 Obavezni
HTH356 Uvod u hemijsko inžinjerstvo 2+0 2 Obavezni
Student bira jedan izborni predmet
HOA301 Metode određivanja antioksidacijske aktivnosti 1+1 2 Izborni
HOA302 Savremene teme u hemiji 2+0 2 Izborni
HOA307 Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja  1+1 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB362 Biohemija II 3+4 8 Obavezni
HFH362 Elektrohemija 2+4 6 Obavezni
HAH367 Odabrane spektrometrijske metode analize  2+3 5 Obavezni
HFH366 Kinetika hemijskih reakcija 2+1 3 Obavezni
HTH367 Hemijska tehnologija 2+1 3 Obavezni
HOB364 Hemija makromolekula 1+2 2 Obavezni
HAH366 Hemija životne sredine II 2+0 2 Obavezni
Student bira jedan izborni predmet
HOB309 Molekulsko modeliranje u organskoj hemiji 1+0 1 Izborni
HAO306 Hemija reaktivnih nitrogenovih jedinjenja 1+0 1 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB474 Stereohemija i mehanizmi organskih reakcija  3+3 6 Obavezni
HOB475 Hemija prirodnih produkata 2+3 5 Obavezni
HFH475 Korozija metala 2+2 4 Obavezni
HFH481 Kataliza hemijskih reakcija 2+2 4 Obavezni
HTH475 Uvod u biotehnologiju 2+0 2 Obavezni
HRH476 Radiohemija 2+1 3 Obavezni
HOA476 Hemija kompleksnih jedinjenja 2+1 3 Obavezni
Student bira jedan izborni predmet
HOB405 Fizikalna biohemija 2+1 3 Izborni
HAH407 Odabrane metode u analitičkoj hemiji 2+1 3 Izborni
HOB408 Principi organske sinteze 2+1 3 Izborni
HTH409 Fluidi u industrijskoj hemiji 2+1 3 Izborni
HFH409 Odabrana poglavlja elektrohemije 2+1 3 Izborni
HFH402 Enzimska kataliza 2+1 3 Izborni
HRH409 Radiohemijske tehnike i aplikacije 2+0 3 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HAH474 Analitička kontrola kvaliteta 2+2 4 Obavezni
HTH481 Industrijska hemija 2+2 4 Obavezni
HOB473 Bioanalitička hemija 2+2 4 Obavezni
HOA485 Mehanizmi anorganskih reakcija 2+1 4 Obavezni
HTH483 Biotehnologija 3+2 5 Obavezni
HOH501 Završni rad 0+5 5 Obavezni
Student bira jedan izborni predmet
HOA408 Senzori i biosenzori 2+1 4 Izborni
HFH408 Zaštita od korozije 2+1 4 Izborni
HTH407 Hemijsko procesno inžinjerstvo 2+1 4 Izborni
HOB401 Biohemija ksenobiotika 2+1 4 Izborni
HOA401 Bioanorganska hemija 2+1 4 Izborni
HOB410 Hemija heterociklusa 2+1 4 Izborni
HOB410 Hemijska i geohemijska analiza tla 2+2 4 Izborni
HRH405 Radioaktivni otpad i njegovo zbrinjavanje  2+1 4 Izborni