Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju – Hemija u obrazovanju

  /    /  Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju – Hemija u obrazovanju
Nastavni plan i program (od akademske 2016/2017.)

Hemija u obrazovanju

Odsjek za hemiju
Šifra predmeta Naziv predmeta Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDMN11 Metodologija obrazovnih istraživanja I 2+3 Obavezni 9
HDMN12 Kognitivna psihologija 2+2 Obavezni 7
HDMN13 Odabrana poglavlja metodike nastave hemije 2+2 Obavezni 7
HDAH15 Analitika tragova elemenata u vodi 2+1 Izborni 7
HDBO15 Hormoni i neurotransmiteri u humanom organizmu 2+1 Izborni 7
HDFH16 Električni dvojni sloj 2+1 Izborni 7
HDBO17 Odabrane hromatografske metode 2+1 Izborni 7
HDAO18 Izabrana poglavlja iz anorganske hemije 2+1 Izborni 7
HDAO19 Hemija organometalnih spojeva-odabrana poglavlja  2+1 Izborni 7
HDFH15 Odabrana poglavlja katalize 2+1 Izborni 7
Šifra predmeta Naziv predmeta Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOOO3 Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme) 0+4 Obavezni 30
Šifra predmeta Naziv predmeta Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOOO4 Istraživački doktorski seminar II (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) 0+4 Obavezni 30
Šifra predmeta Naziv predmeta Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOOO5 Istraživački doktorski seminar III (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) 0+4 Obavezni 30
Šifra predmeta Naziv predmeta Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOOO6 Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) 0+3 (0+40) Obavezni 20