Doktorski studij hemijskih nauka

  /    /  Doktorski studij hemijskih nauka
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOO11 Hemijski seminar 3+3 (45 + 45) Obavezni 15
HDAH12 Analitika elemenata u tragovima 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB13 Odabrana poglavlja biokemije-hormoni i metabolizam  3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB22 Komunikacije u živim organizmima 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB14 Odabrana poglavlja organske hemije 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB31 Biomarkeri lipidne peroksidacije 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDFH15 Kinetika elektrodnih reakcija 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDFH18 Kinetički razvoj lijekova kao inhibitora enzima 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOA25 Sinteza i identifikacija anorganskih spojeva 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOA33 Bioanorganska hemija 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOA16 Komputacijska hemija 3+3 (45 + 45) Izborni 15
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDAH26 Pojavni oblici teških metala u okolišu 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDAH31 Analitika zraka 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDAH24 Odabrana poglavlja analitičke hemije 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB32 Oksidativne transformacije polifenolskih spojeva  3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB33 Prirodni produkti kao antioksidansi 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB23 Odabrane bioanalitičke metode 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOB28 Odabrana poglavlja organske analize 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDFH33 Odabrana poglavlja sonohemije 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDFH26 Radionuklidi u metaboličkim procesima 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDRH31 Radiofarmaceutika 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOA31 Razvoj i primjena hemijskih senzora 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDOA27 Razvoj i primjena metalnih kompleksa 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDFH17 Elektrohemijski sistemi za pohranu energije 3+3 (45 + 45) Izborni 15
HDTH31 Principi i processi pripreme vode 3+3 (45 + 45) Izborni 15
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOO30 Doktorski seminar I – Prezentacija projekta doktorske disertacije 1+4 (15 + 60) Obavezni 30
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOO40 Doktorski seminar II 1+4 (15+60) Obavezni 30
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOO50 Doktorski seminar III 1+4 (15+60) Obavezni 30

15

Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) Status ECTS kredita
HDOO60  Doktorski seminar IV – Prezentacija radne verzije doktorata 1+2 (15+30) Obavezni 15
HDOO00 Odbrana doktorske disertacije 0+2 (0+30) Obavezni 15