Nastavnički smjer

  /    /  Nastavnički smjer
Nastavni plan i program (od akademske 2021/2022.)

Nastavnički smjer

Odsjek za hemiju
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII4 Baze podataka u hemiji 2+2 4 Obavezni
HZOII2 Metodologija naučnog i stručnog rada 2+0 3 Obavezni
HZNI12 Didaktički principi nastave hemije 2+1 3 Obavezni
HNMI11 Metodika poučavanja i učenja hemije 2+4 6 Obavezni
HNMI12 Viši kurs iz demonstracionog praktikuma 2+2 4 Obavezni
HNMI02 Aktivno učenje u hemiji 2+2 4 Izborni
HAHI03 Analiticke metode u forenzičkoj hemiji 2+2 4 Izborni
HOBI04 Analitika organskih polutanata 2+2 4 Izborni
HBOII2 Biohemija sa kliničkim korelacijama 3+3 6 Izborni
HOAI06 Hemija organometalnih spojeva 3+1 4 Izborni
HOBI05 Hemija prirodnih produkata -odabrana poglavlja  2+2 4 Izborni
HAHII2 Hemijska analiza odabranih materijala 3+3 6 Izborni
HNMI04 Historijski razvoj hemije kroz vijekove 2+0 2 Izborni
HOAI07 Izabrana poglavlja iz anorganske hemije 3+1 4 Izborni
HOBI13 Izabrana poglavlja iz hemije 4+2 6 Izborni
HOBII3 Metode separacije i identifikacije organskih polutanata  3+2 5 Izborni
HNMI03 Nastava hemije i intelektualni razvoj učenika 2+0 2 Izborni
HBOI04 Neurohemija 2+2 4 Izborni
HTHI06 Odabrana poglavlja obrade voda 5+0 5 Izborni
HRHI03 Radioaktivni materijali – metode mjerenja i zaštita 2+1 4 Izborni
HOAI08 Senzorske tehnologije 3+1 6 Izborni
HOAI05 Strukturna anorganska hemija 3+1 6 Izborni
HNMI01 Učenje otkrivanjem u hemiji 2+2 4 Izborni
HFHI09 Viši kurs elektrohemije 4+2 6 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZNII02 Završni rad II ciklusa 0+30 30 Obavezni