III ciklus studija

  /  III ciklus studija

III ciklus studija

Treći ciklus studija traje tri godine (šest semetara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

Studijski  programi trećeg ciklusa se realizuju kroz doktorski studij – opšti smjer i doktorski studij – prirodne i matematičke nauke u obrazovanju, studijski program hemija u obrazovanju, a završetkom studija stiču se akademska zvanja doktor hemijskih nauka/znanosti i doktor hemijskih nauka/znanosti u obrazovanju.

Voditelj III ciklusa studija: Prof. dr. Amira Čopra-Janićijević
Tel.: +387 33 279 900
Email: acopra@pmf.unsa.ba