Nastavni plan i program (od akademske 2013/14 do 2015/16.)

  /    /  Nastavni plan i program (od akademske 2013/14 do 2015/16.)
Nastavni plan i program (od akademske 2013/14 do 2015/16.)

Hemija u obrazovanju

Odsjek za hemiju
Šifra predmera Naziv predmeta Semestar
HDMN11 Metodologija obrazovnih istraživanja I I
HDOP12 Kognitivna psihologija I
HDMN13 Odabrana poglavlja metodike nastave hemije I
HDAH14 Uvod u analitiku elemenata u tragovima I
HDBO15 Hormoni i neurotransmiteri u humanom organizmu I
HDFH16 Električni dvojni sloj I
HDBO17 Odabrane hromatografske metode I
Šifra predmera Naziv predmeta Status
HDMN21 Metodologija obrazovnih istraživanja II II
HDMN22 Vizualizacija u obrazovanju prirodnih nauka II
HDMN23 Planiranje i kurikularno programiranje u obrazovanju iz hemije II
HDMN24 Evaluacija u nastavi hemije II
HDMN25 Strukturiranje hemijskih koncepata II
HDAO27 Razvoj i primjena metalnih kompleksa – izabrana poglavlja II
HDAO28 Sinteza i identifikacija anorganskih spojeva – izabrana poglavlja II
HDFH29 Elektrohemijski procesi u nevodenim sredinama II
HDHT20 Odabrana poglavlja iz biotehnologije II
HDAH20 Teški metali u okolišu II
Šifra predmera Naziv predmeta Semestar
HDMN31 Istraživanje učenja i nastave hemije III
HDOOO3 Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme) III
HDOO31 Izbroni predmet sa liste predmeta općeg smjera III ciklusa III
Šifra predmera Naziv predmeta Semestar
HDOOO4 Istraživački doktorski seminar II (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) IV
Šifra predmera Naziv predmeta Semestar
HDOOO5 Istraživački doktorski seminar III (prezentacija semestralnog plana i izvještaja o izradi doktorske disertacije) V
Šifra predmera Naziv predmeta Semestar
HDOOO6 Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) VI
HDOON0 Odbrana doktorske disertacije VI