Kabinet za radiohemiju

  /    /  Kabinet za radiohemiju

Kabinet za radiohemiju

Odsjek za hemiju

Kabinet za radiohemiju broji trenutno troje zaposlenih.  Opremljen je sa gamaspektrometrom, UV-Vis spektrofotometrom, Inkubatorom-orbitalnim šejkerom i Dozimetrom (Loe dose rate), koji se koriste za nastavni (eksperimentalne vježbe, izrada diplomskih, magistarskih i doktorskih radova) i naučno-istraživački proces. Za 10 godina Kabinet je uspješno omogućio izradu više od 40 diplomskih i magistarskih radova iz oblasti radiohemije. Kabinet je ispred BiH aktivni član već dva IAEA projekta, a koji osoblju Kabineta omogućavaju edukacije iz oblasti radiohemije, kao i nabavku opreme i reagenasa. Ovi projekti su bitni za PMF, Odsjek za hemiju, obzirom da omogućavaju sudionicima da stečeno znanje prenesu studentima i time unaprijede nastavno-naučni proces. Također ispred Kabineta je ostvarena  međunarodna saradnja sa mnogim drugim Univerzitetima i Institutima iz regiona i EU.

Kabinet je i aktivni sudionik naučno-popularnih manifestacija organiziranih od Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje  već 10 godina za redom i svake godine involvira više studenta kao sudionike manifestacije. Realizacija projekta se ostvaruje kroz javno prezentiranje naučnog/stručnog rada iz oblasti radiohemije, a studentima se obezbjeđuje posjeta jednom od dva navedena Univerziteta. Također, u okviru ovih naučno-popularnih manifestacija ostvaruje se saradnja Unvierziteta u Sarajevu sa Univerzitetima u Tuzli i Mostaru i promovira buduća saradnja u okviru naučno-istraživačkih projekata.

Istraživanja kojima se bavi Kabinet za radiohemiju uglavnom obuhvataju ispitivanja radioaktivnosti u okolinskim uzorcima, te istraživanja vezana za prečišćavanje otpadnih voda opterećenih radionuklidima. Iz popisa radova članova Kabineta može se vidjeti da je u zadnjih nekoliko godina većina radova publikovana u svjetskim referentim časopisima. Uposlenici Kabineta za radiohemiju se u okviru Kabineta za hemijsku tehnologiju (područje biotehnologije) također aktivno bave istraživanjima u oblasti zelenih tehnologija što je rezultiralo publikacijama značajnog broja naučnih radova u referentnim časopisima.

Važno je napomenuti da je PMF Univerziteta u Sarajevu jedina visokoškolska ustanova u BiH u kojoj se u okviru Odsjeka za hemiju, kao zasebna nastavno-naučna jedinica, izučava radiohemija.

Sa obzirom da se istraživanjima u oblasti radioaktivnosti pored Kabineta za radiohemiju bavi i Katedra za radiobiologiju sa radijacionom higijenom, biofiziku i zaštitu životne sredine Veterinarskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa istom je ostvarena saradnja kroz mnoga zajednička istraživanja u ovoj oblasti.

Šef Kabineta: Prof. dr. Mirza Nuhanović
Kontakt telefon: 033/279-865
E-mail: mirza.n@pmf.unsa.ba
Kabinet: 65

Nastavnici i saradnici
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Redovna profesorica
Šef kabineta
Mirza Nuhanović  033/279-865 65 mirza.n@pmf.unsa.ba
Viša asistentica Narcisa Smječanin  033/279-976 62 narcisa.smjecanin@pmf.unsa.ba 

 

Nenastavno osoblje
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Laborant Damir Šiljević 033/279-970 Pomoćna prostorija laboratorija br.74

Radovi indeksirani u Web Of Science i drugim bazama podataka

 1. Cüneyt Altındaş, Farooq Sher, Narcisa Smječanin, Eder C Lima, Tazien Rashid, Irfan Ul Hai, Ali Karaduman (2022). Synergistic interaction of metalloaded multifactorial nanocatalysts over bifunctional transalkylation forenvironmental applications, Environmental Research, 216, 114479. DOI: 1016/j.envres.2022.114479 (Web of Science)
 2. Poonam Deshmukh, Santosh Kumar Sar, Narcisa Smječanin, Mirza Nuhanović, Rajesh Lalwani (2022) Magnetically modified waste bark of Aegle marmelos tree as promising sorbent for uranium (VI) sorption. Radiochemistry, 64 (4), 532-54 DOI:10.1134/S1066362222040099 (Web of Science)
 3. Andrija Vinković, Gennadiy Laptyev, Günseli Yaprak, Krasimira Slavova, Danijela Joksimović, Tamara Troskot-Čorbić, Marina Frontasyeva, Octavian G. Duliu, Elida Bylyku, Manjola Shyti, Famil Humbatov, Mirza Nuhanović, Narcisa Smječanin, Tzvetana Nonova et al.. (2022). Could atmospheric carbon be driving sedimentation? Journal of Soils and Sediments, 22, 2912-2928 DOI:10.1007/s11368-022-03282-0 (Web of Science)
 4. Nedžad Gradaščević, Alisa Selović, Nedim Mujić, Narcisa Smječanin, Nejra Karaman, Mirza Nuhanović (2022). Study of radionuclides and heavy metal migration through soil profiles (0–60 cm) at points near the targets of NATO strikes in 1995: environmental monitoring and assessment. Environmental Monitoring and Assessment, 194 (8), 1-15 DOI: 10.1007/s10661-022-10168-8 (Web of Science)
 5. N Smječanin, M Nuhanović, Ž Grahek, J Sulejmanović, A Odobašić (2022). Study of uranium biosorption process in aqueous solution by red beet peel, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 331 (3), 1459-1471 DOI:10.1007/s10967-022-08192-6 (Web of Science)
 6. Narcisa Smječanin, Dženana Bužo, Ermin Mašić, Mirza Nuhanović, Jasmina Sulejmanović, Ofaira Azhar, Farooq Sher (2022). Algae based green biocomposites for uranium removal from wastewater: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies, Materials Chemistry and Physics, 283, 12599 DOI:10.1016/j.matchemphys.2022.125998  (Web of Science)
 7. Robert-Csaba Begy; Codrin-Fabian Savin; David karoly Sule; Mirza Nuhanović; Evangelis Giagias; Tibor Kovacs (2022). Radiological investigation of natural carbonated spring waters from Eastern Carpathians, Romania, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 331 (3), 1439-1450 DOI: 10.1007/s10967-022-08195-3 (Web of Science)
 8. Nuhanović Mirza, Šehović Elma, Smječanin Narcisa, Hodžić Džana, Andrija Vinković (2022). Assessment of natural and anthropogenic radionuclides in urban soil of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Radiochemistry, 64 (3), 416-423DOI:10.1134/S1066362222030201 (Web of Science)
 9. S Ibragić, N Smječanin, R Milušić, M Nuhanović (2022). Pomelo peel and sugar beet pulp as novel biosorbents in purification of biodiesel, Biofuels, 13 (6), 755-762 DOI:10.1080/17597269.2021.1920198 (Web of Science)
 10. J Sulejmanović, J Jurković, T Ajanović, A Selović, M Nuhanović, A Ajanović, K Kovo, L Durić, M Botonjić (2022). Extractability of sodium ions from soil, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 58, 7-18 (Emerging Sources Citation Index)
 11. Nuhanović, Mirza, Smječanin, Narcisa, Mulahusić, Neira, & Sulejmanović, Jasmina (2021). Pomegranate peel waste biomass modified with H3PO4as a promising sorbent for uranium(VI) removal.  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 328(2), 617-626.  DOI: 10.1007/s10967-021-07664-5 (Science Citation Index; Science Citation Index Expanded; CAS…)
 12. Nuhanović, Mirza, Smječanin, Narcisa, Curić, Nerma, & Vinković, Andrija (2021). Efficient removal of U(VI) from aqueous solution using the biocomposite based on sugar beet pulp and pomelo peel. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 328(1), 347-358. DOI: 1007/s10967-021-07651-w (Science Citation Index; Science Citation Index Expanded; CAS…)
 13. Sadiq, H., Sher, F., Sehar, S., Lima, E. C., Zhang, S., Iqbal, H. M., Zafar, F. & Nuhanović, M. (2021). Green synthesis of ZnO nanoparticles from Syzygium Cumini leaves extract with robust photocatalysis applications. Journal of Molecular Liquids, 116567. DOI: 1016/j.molliq.2021.116567 (Science Citation Index Expanded; Chemical Abstracts)
 14. Yaqoob, H., Teoh, Y. H., Sher, F., Jamil, M. A., Nuhanović, M., Razmkhah, O., & Erten, B. (2021). Tribological behaviour and lubricating mechanism of tire pyrolysis oil. Coatings11(4), 386. DOI: 3390/coatings11040386 (Science Citation Index Expanded, Current Contents – Engineering, Computing & Technology
 15. Ibragić, S., Smječanin, N., Hodžić, S., Ramčić, Š., & Nuhanović, M. (2020). Study of uranium bioaccumulation capacity of Salvia officinalis L. and Ocimum basilicum L. enhanced by citric acid, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 55,1-6. DOI: 10.35666/ghtbh.2020.55.01 (Emerging Sources Citation Index)
 16. Nuhanović, M., Drešković, N., Mujezinović, A., Mulić, M. (2020).Examination of Total Gross Activity and Uranium Isotope Content in Thermal Waters in Bosnia and Herzegovina. Radiochemistry 62, 125–130. DOI: 10.1134/S1066362220010166 (ESCI, EBSCO, CAS…)
 17. Nuhanović, M., Grebo, M., Draganović, S., Memić, M., & Smječanin, N. (2019). Uranium (VI) biosorption by sugar beet pulp: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 322(3), 2065-2078. DOI: 10.1007/s10967-019-06877-z (Science Citation Index; Science Citation Index Expanded; CAS…)
 18. Pehlić, E., Šapčanin, A., Srabović, M., Nuhanović, M., Nanić, H., & Džaferović, A. (2019). Heavy metal content in plastic children toys. Journal of Environmental Protection and Ecology, 20,685-691.(Science Citation Index Expanded) https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details /reference_id/6713525
 19. Mirza Nuhanovic, Tatjana Lucic, Mustafa Memic, Saida Ibragic (2019). Evaluation of physicochemical properties of biodiesel-diesel blends in the context of fuel quality. Advances in Bioresearch, 10 (3) 93-102. DOI: 15515/abr.0976-4585.10.3.93102  (PUBMED/NLM Catalog, Index Copernicus…)
 20. Šabanović, E., Muhić-Šarac, T., Nuhanović, M., & Memić, M. (2018). Biosorption of uranium (VI) from aqueous solution by Citrus limon peels: kinetics, equlibrium and batch studies. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry319(1), 425-435. DOI: 1007/s10967-018-6358-3 (Science Citation Index; Science Citation Index Expanded; CAS…)
 21. Nuhanović, M., Memić, S., Sušić, E., & Smječanin, N. (2018). Influence of tested parameters on biodiesel quality obtained from used and unused vegetable oil, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 51,7-12. (Emerging Sources Citation Index)
 22. Nuhanovic, M., Topalovic, A., Culum, D., & Ibragic, S. (2018). The Effectiveness of Natural and Synthetic Antioxidant Additives on the Oxidation Stability of Biodiesel Synthesized from Fresh and Waste Sunflower Oil. Orbital: The Electronic Journal of Chemistry10(7). (EBSCO, SCOPUS…)
 23. Ahatović, A., Ljekperić, E., Nuhanović, M., & Durmić-Pašić, A. (2018). SCREENING FOR GMO IN FERMENTED SOY SAUCE. Genetics & Applications1(1), 33-36. DOI: 31383/ga.vol1iss1pp33-36 (EBSCO, CAB Abstracts…)
 24. Huremović M., Srabović M., Pehlić E., Salihović M., Nuhanović M., Huseinović E., Taletović A. (2016). Solubilization of Fexofenadine Hydrochloride Using Surfactants, European Journal of Scientific Research, 139(1)
 25. Nuhanović M., Pehlić E., Čisija V., Gutić S., (2016). Effect of Ultrasound on Biodiesel Synthesis from Plant Oil, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina,46
 26. Mutap A., Huremović J., Nuhanović M. (2016). Analysis of the Essential Metals in Human Hair by the AAS Method, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 46
 27. Nuhanović M., Mulić M., Mujezinović A., Grgić Ž., Bajić I. (2015). Determination of gross alpha and beta activity and uranium isotope content in commercially available, bottled,natural spring waters, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 45, 31-34
 28. Nuhanović M., Mulić M., Mujezinović A.,Vidic A., Ilić Z. (2015). Determination of gross alpha and beta activity and uranium isotope content in spring waters, Proceedings of the 2nd scientific and expert conference with international partipacion, Karst water management and protection, FPMOZ , Mostar, 76-80.
 29. Nurudin A, Goletić Š., Šerifović E., Nuhanović M. (2015). Impact analysis of Brijesnica landfill site on the water system in the Majevica canal, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina ,45, 13-18
 30. Nuhanović M., Vidic A., Ilić Z., Kaldžija N., Pušina N. (2014). Investigation of potentially contaminated areas in the Federation of Bosnia and Herzegovina with depleted uranium, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, 44, 79-82
 31. Pehlić E., Bajramović  Đ., Nuhanović M.,  Šapčanin A., Banjanin B., Nanić H., Redžić     , Srabović M. (2013). Propionic acid derivates synthesis as cyclooxygenase-1(COX-1) and cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors by rheeumatoid arthritis, Balkan Journal of Health Science, 1(1), 6-11.
 32. Banjanin B., Poljaković M., Srabović M., Nuhanović M. (2013). Kristalizacija i morfološke karakteristike feksofenadin hidrohlorida, Vox Scientiae PHARM-HEALTH, 1, 11-17.
 33. Pehlić E., Nuhanović M.,  Šapčanin A.,  Banjanin B., Nanić H., Redžić S.,  Poljaković M., (2012). Characterization of acetylsalicyl acid with thin-layer chromatography and hot-stage microscopy depending to solvent system, HealthMED Journal,  6(11), 3878-3884.
 34. Pehlić E., Bajramović Đ., Nuhanović M.,Sapcanin A., Banjanin B., Nanić H., Poljaković M.,Srabovic , Salimović Ć., (2011). Identification of propionic acid methyl derivate as non-steroidal antirheumatic drug by infrared spectroscopy, HealthMed Journal, 5(6), 2266-2271.
 35. Budimir J., Nuhanović M., Kubiček R., Banjanin B., Suljagić J.,  Suljkanović M. (2011). Effect of amlodipine salt anion on crystal size distribution during crystalization from methanol and ethanol, Technologica Acta, 4(2), 9-18.
 36. Pehlić E., Nanić H,. Nuhanović M.,Banjanin B., Bajramović Đ., Šabčanin A., Poljaković , Srabović M., (2010).  Identification of synthetizes 2-(4-benzoylphenyl)-2-methyl propionic acid by thyn layer chromatography in the system ethyl acetate-cyclohexane and benzene-cyclohexane, HealthMED Journal, 4(4), 867-878
 37. Pehlić E., Šabčanin A., Nuhanović M.,Banjanin B.,Nanic H., Redžic S., Murić A., Salimović , Poljaković M.,Srabović M., (2010).  Qualitative  methods of identification of acetylsalycilic acid by differential scanning calorimetry and melting point method, HealthMED Journal, 5(6),1782-1787
 38. Ašćeric M., Hodžic Z., Drevenšek G., Nuhanović M., (2007). Plant flavonoids: Chemical structures, Biochemical and pharmacotherapeutic efficiency, HealthMED, 1(2), 31-37
 1. Electrocoagulation coupled with oxidation as an effective approach for industrial wastewater treatment Sher, F., Sulejmanović, J., Begić, S., Ziani, Smječanin, N., Karadža, A., Šehović, E.,Omanović, R., and Nuhanović, M. p. Book of Abstract (2022). 4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H, Sarajevo BiH
 2. Comparison of agricultural vs. cyanobacterial based biosorbents for uranium (VI) removal from waste waters, Narcisa Smječanin, Mirza Nuhanović, p. Book of Abstract (2022). 4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H, Sarajevo BiH
 3. Call for research into carbon limitation of primary productivity in seas, A. Vinković, G. Laptyev,G. Yaprak, K. Slavova, D. Joksimović, T. Troskot-Čorbić, I. Tucaković, M. Frontasyeva, O.G. Duliu, E. Bylyku, M. Nuhanović, N. Smječanin et al., p. Book of Abstract (2022). Adriatic Biodiversity Protection, International Conference – AdriBioPro 2022,  Kotor, Crna Gora
 4. Removal of U(VI) by selected type of cyanobacteria from the territory of Bosnia and Herzegovina, Narcisa Smječanin, Jasmina Sulejmanović, Ermin Mašić, Mirza Nuhanović, p. Book of Abstract (2022). 10th Jubilee International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2022) Spring edition, Herceg Novi, Crna Gora
 5. Assessment of radioactivity and heavy metal content in thermal water  B&H, Mirza Nuhanović, Narcisa Smječanin, Elma Šehović, Jasmina Sulejmanović, p. Book of Abstract (2022). Adriatic Biodiversity Protection, International Conference – AdriBioPro 2022, Kotor, Crna Gora
 6. Mirza Nuhanović, Nusret Drešković, Samir Đug, Narcisa Smječanin. (2019). Investigation of the natural radioactivity of the sediment samples from the area of Una River. Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD), Herceg Novi, Montenegro 10-14 June 2019. Book of Abstract, No. 407 and Poster Presentation.
 7. Begy R-Cs, Kelemen Sz, Nikolov J, Todorovic N, Smječanin N, Nuhanović M, Krmar M, Veres DS. (2019). Reconstruction of Climate variations from Modern Warm Period in Balkan region by using 210-Pb chronology. 5th International Conference on Environmental Radioactivity Variations of Environmental Radionuclides, Prague, Czech Republic, p. 226
 8. Nuhanović Mirza, Smječanin Narcisa, Grebo Mirza, Draganović Sanel.(2018) Otpadne vode u farmaceutskoj industriji. Konferencija sa međunarodnim učešćem, “Voda i život”, Čapljina, BiH. Monografija
 9. Pehlić E., Šabčanin A., Srabović M., Nuhanović M.,Nanić H., Džaferović A. (2018). Heavy metal content in plastic childrens toys, Conference paper
 10. Nuhanović M., Mulić M., Mujezinović A.,Vidic A., Ilić Z. (2015). Determination of gross alpha and beta activity and uranium isotope content in spring waters, Proceedings of the 2nd scientific and expert conference with international partipacion, Karst water management and protection, FPMOZ , Mostar, 76-80.
 11. Vidic A., Rašidagić A., Ilić Z., Nuhanović M. (2013). Recent detrminations of uranium and gross alpha and beta in groundwater samples of Hadzici area, Proceedings of the 9th Symposium of the CROATIAN RADIATION PROTECTION ASSOCIATION, with international participation, Zagreb, 379-383.
 12. Avdić N., Korać F., Nuhanović M. (2013). Possibility of reconstructing small wastewater treatment plants built in the 90s in modern plants,, CDKZM, Material and environmental protection, 2, 97-106, Podgorica.
 13. Pehlić E., Nuhanović M., Šapčanin A., Banjanin B., Nanić H., Srabović M., Redžić, M.,Toromanović. (2013). Identifikacija acetilsalicilne kiseline pomoću High-performance liquid Chromatography (HPLC) u ovisnosti od sistema otapala, X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, Novembar 2013, Zbornik radova, 16-21
 14. Nuhanović M., Ćatović E., Fako Š., Pehlić E., Hodžic Z., (2010). Effect of Concentration and Type of Solvent During the Recrystallization Process Enantiomer Composition of Different Salts of Amlodipine, 70th FIP World Congress of Pharmacy/Pharmaceutical Sciences 28 August-2 september 2010. Lisbon, Poster presentation,Book of abstracts, (IPS-P 024)
 15. Nuhanović M., Zilić L., Hadžidedić Š., Pehlić E., (2009).Synthesys and preliminary stability evaluation of different salts of amlodipine, 69th International Congres of FIP, 3-8 september 2009, Istanbul, Poster presentation,Book of abstracts.
 16. Srabović M.,Banjanin B.,Budimir J.,Joldić M. Nuhanović M.,Hadžidedic Š., (2008). Dizajniranje dobivanja i morfološke karakteristike polimorfne forme 5-II-dibenz(b,f) azepin-5-karboksamida, XII Ruzickini dani, 18-19 Rujan 2008. Vukovar, Zbornik radova i sažetaka, 126
 17. Nuhanović M.,Hadžidedić Š., (2007). Designing synthesis and defining of morphological sharacteristic of pyridine derivates, 4th Congres of Pharmacy of Macedonia with International Participation, 26-30 september 2007, Ohrid,Poster presentation, Book of abstracts, Macedonian pharmaceutical bulletin 53(1,2), 182 pp 81
 18. Imamović A., Mandal Š., Banjanin B., Muhić-Šarac T., Nuhanović M., (2005). Neki hemijski aspekti slobodnih radikala, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, Tuzla, 2, 34-35
 19. Ćosović M., Banjanin B., Kubiček R., (2003). Uticaj koncentracije Ca2+ jona na efikasnost pranja smjese tenzida :LAS, LES i APG u ovisnosti od pH rastvora, VII savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Zbornik izvoda radova, 63