Katedra za fizikalnu hemiju

  /    /  Katedra za fizikalnu hemiju

Katedra za fizikalnu hemiju

Odsjek za hemiju
PMF Hemija

Katedra za fizikalnu hemiju je osnovana sa dolaskom prof. dr Tibora Škerlaka u Sarajevo u proljeće 1954. godine, nakon izbora u zvanje vanrednog profesora Fizikalne hemije na Katedri za hemiju Filozofskog  fakultet u Sarajevu. Sljedeće godine za asistenta je izabran Tibor Ribar. Prvi šef Katedre jebio prof. dr Tibor Škerlak. Članovi ove Katedre su obavljali i veoma značajne funkcije u radu Fakulteta i Univerziteta.

Objavljen je veliki broj naučnih i stručnih radova i uspostavljena saradnja vezana za naučnu i stručnu problematiku velikih privrednih organizacija i njihovih instituta („Energoinvest“, „UNIS“, „Zrak“) čije su kadrove članovi Katedre vodili kroz lavirint nauke i prakse, bivajući njihovim mentorima.

Članovi Katedre su u više navrata boravili u naučnim institucijama u razvijenim zemljama (SAD, Kanada, Velika Britanija, Njemačka, Švajcarska), ali i u zemljama u razvoju (Zambija), gdje su prenosili svoje bogato naučno i pedagoško iskustvo na mlade kadrove u tim zemljama. Organizovan je prvi postdiplomski studij „Kinetika i kataliza“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, što je omogućilo, tada mladom, asistentskom kadru Odsjeka za hemiju da se razvija i napreduje do nastavničkih i naučnih zvanja. Kasnije je otvoren i postdiplomski studij za koroziju i elektrohemiju.

Tokom proteklog rata prostori Katedre su potpuno devastirani. Posebno se to odnosi na studentski praktikum koji je bio potpuno uništen i zapaljen. Gubici se odnose i na nastavno osoblje Fakulteta, ali i u tako teškim uslovima rad sa studentima nije prekidan.

Na Katedri je urađeno stotine diplomskih i magistarskih radova, doktorskih teza i stručnih projekata.

Kroz dugi niz godina Katedrom je prošao veliki broj nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja.

Pored gore navedenih profesora veliki doprinos razvoju Katedre i Fakulteta dali su prof. dr Borivoj Galić, prof. dr Merzuk Cacan, doc. dr Vjeročka Šišlov, zatim, prof. dr Branko Škundrić, prof. dr Jelena Penavin-Škundrić, doc. dr Branka Ninkov, kao i tadašnji saradnici dr Predrag Ilić, dr Mladen Miloš, dr Duško Šutić, mr Željka Karlović, Tomislav Lukić, Vuk Šiljegović, Nada Gotovac i mnogi drugi koji su postigli zavidne akademske karijere.

Katedra se tokom svoga razvoja značajno oslanjala i na vrijedni rad nenastavnog osoblja.

Današnje aktivnosti Katedre za fizikalnu hemiju su, pored nastave, usmjerene na naučnoistraživački rad iz elektrohemije, nauke o materijalima, enzimske katalize i hemijske kinetike, kao i saradnju sa privredom koja se ogleda u različitim uslugama iz domena i mogućnosti naših laboratorija.

Šef Katedre: Prof. dr. Safija Herenda
Kontakt telefon: 033/279-995
E-mail: safija@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 321/III

Nastavnici i saradnici
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Redovni profesor Sabina Gojak – Salimović 033/279-907 344 sgojak@pmf.unsa.ba
Redovni profesor Fehim Korać 033/279-915 338 fkorac@pmf.unsa.ba
Vanredni profesor
Šef katedre
Safija Herenda 033/279-995 321 safija@pmf.unsa.ba
Vanredni profesor Sanjin Gutić 033/279-962 333 sgutic@pmf.unsa.ba
Docent Jelena Ostojić 033/279-911 332 jelena@pmf.unsa.ba
Nenastavno osoblje
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Viši laborant Alma Bešlija 033/279-918 322 beslija.alma@pmf.unsa.ba

Naučni radovi – 2022

 1. Haskovic E, Herenda S, Herenda A, Haskovic D, Haskovic E, Selimovic A. Effects of drug betamethasone on hematological parameters of Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) in vivo conditions. J of IMAB. 2022 Apr-Jun;28(2):4525-4531. DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2022283.4525 (Web of Science)
 2. Edhem Hasković, Harun Uzunalıć, Snežana Unčanin, Safija Herenda, Denis Hasković, Amina Selimović, An analysis of laboratory parameters of chronic kidney failure in elderly patients, Acta facultatis medicae Naissensis, 2022, 39 (4):1-8.

Naučni radovi – 2021

 1. Edhem Hasković, Safija Herenda, Zehra Halilović, Snežana Unčanin, Denis Hasković, Ena Deljkić, Investigation of the Effect of Loratadine and Calcium Ions on Oxidoreductase Activity of Catalase Enzyme, Current Enzyme Inhibition, 2021, 17, 26-32. (Scopus, Chemical Abstracts Service, EBSCO Host)

Naučni radovi – 2020.

 1. S.J. Gutić, A.S. Dobrota, E. Fako, N.V. Skorodumova, N. Lopez, I.A. Pašti, Hydrogen Evolution Reaction-From Single Crystal to Single Atom Catalysts, Catalysts 10 (2020) 290.
 2. Dedić, S. Gutić, A Gičević, E. Bečić, B. Imamović, D. Marković, N. Žiga-Smajić, Application of membrane filters in determination of the adsorption of tetracycline hydrochloride on graphene oxide, Pharmacia 67 (2020) 339
 3. Safija Herenda, Edhem Hasković, Denis Hasković, Ena Deljkić, (2020) Pregled: Ispitivanje elektrohemijskih osobina beta blokatora i ACE inhibitora metodom ciklične voltametrije, Zastita Materijala 61 (2) 128 – 132. (International Scientific Indexing (ISI)
 4. Haverić, A., Durmić-Pašić, A., Alić, A., Mujezinović, I., Smajlović, A., Ostojić, J., Ahatović, A., Hadžić, M., Prašović, S., Haverić, S. and Galić, B., 2020. Biochemical and histomorphological findings in Swiss Wistar rats treated with potential boron-containing therapeutic-K2 [B3O3F4OH]. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 62, p.126642.
 5. Delibašić, Š., Đokić-Kahvedžić, N., Karić, M., Keskin, I., Velispahić, A., Huremović, J.,  Herceg, K., Selimović, A., Silajdžić, S., Žero, S., Gojak-Salimović, S., Partić, A., Pašalić, A.  (2020). Health risk assessment of heavy metal contamination in street dust of Federation of Bosnia and Herzegovina, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 1-13.
 6. Huremović, J., Žero, S., Bubalo, E., Dacić, M., Čeliković, A., Musić, I., Bašić, M.,  Huseinbašić, N.,  Džepina; K., Cepić, M., Muratović, N.,  Pašalić, A., Salihagić, S.,  Krvavac, Z., Zelić-Hadžiomerović, J., Gojak-Salimović, S. (2020). Analysis of PM10, Pb, Cd and Ni atmospheric concentrations during domestic heating season in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, from 2010 to 2019, Air Quality, Atmosphere and Health, 1-12.
 7. Gojak-Salimović, S., Ramić, S.  (2020). Investigation of the antioxidant synergisms and antagonisms among caffeic, ferulic and rosmarinic acids using the Briggs-Rauscher reaction method, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina/Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, 54, 27-30.
 8. Delibašić, Š., Huremović, J., Žero, S., Gojak-Salimović, S. (2020). Water quality of the Trstionica River (Bosnia and Herzegovina), Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers), 69(7-8), 371-376.