Prof. dr. Anela Topčagić

  /    /  Prof. dr. Anela Topčagić

Anela Topčagić

Docent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 902
E: atopcagic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 236

Konsultacije:

Srijeda 10:00-13:00

Četvrtak 10:00-12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

1998-2004. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Diplomski rad pod naslovom „Pripremanje i karakterizacija adicionog jedinjenja RuCl3 sa N,N-dimetilformamidom“;

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2007-2011. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Magistarski rad pod naslovom ” Određivanje tiamina (vitamina B1) u uzorcima različitih vrsta brašna”

DOKTORSKI STUDIJ:

2012-2018. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Doktorska disertacija pod naslovom “Uticaj hemijskog sastava ekstrakata sjemena izabranih vrsta familija Ranunculaceae i Apiaceae na enzimsku aktivnost “

Kretanje u zaposlenju

2005-2008. Tehnolog za finalnu obradu kože, Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko.

2008-danas Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

2024 – danas vanredni profesor na oblastima Organska hemija i Biohemija

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

2019 – 2024 docent na oblastima Organska hemija i Biohemija

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2011- 2019 viši asistent na oblastima Organska hemija i Biohemija

2008 – 2011 asistent na oblasti Organska hemija i biohemija

Publikacije