Doc. dr. Jelena Ostojić

  /    /  Doc. dr. Jelena Ostojić
DOCENT Doc. dr. Jelena Ostojić

Jelena Ostojić

Docent
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 911
E: jelena@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  332

Konsultacije:

Ponedjeljak: 08:00-11:00,
Utorak: 09:00-11:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2009. Dipl.ing.hemije, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2013. Magistar hemijskih nauka, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

DOKTORSKI STUDIJ:

2018. Doktor hemijskih nauka, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Stručna usavršavanja

2010. IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011. V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2012. VI Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2014. Učestvovala na školi Bioanalitičke hemije, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, Srbija

2016. TRAIN program

Kretanje u zaposlenju

01.03.2010.- danas Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

14.11.2013. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

2010. Asistent za oblast Fizikalna hemija Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2013.-2017. Sekretar Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2013.- Tehnički urednik Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

2013.- Administrator web stranica Odsjeka za hemiju, Glasnika, Društva i Kongresa hemičara

PROFESIONALNI ANGAŽMAN:

Ak. 2008/2009 angažovana kao demonstrator i laborant na Katedri za Fizikalnu hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Učestvovala u izradi diplomskih radova

2009. godine učestvovala u internom projektu Katedre za Fizikalnu hemiju „Određivanje stabilnosti halogeniranog boroksina metodom elektroprovodljivosti“

Ak. 2012/2013 angažovana kao asistent na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima „Veterinarska biohemija I“ i „Veterinarska biohemija II“

Ak. 2013/2014 angažovana kao asistent na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu „Biohemija“

Ak. 2013/2014; 2016/2017; 2017/2018 angažovana kao asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima „Hemija I“ i „Hemija II“.

OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI:

2014. i 2016. Sekretar organizacionog odbora Međunarodnog Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

2015. Član organizacionog odbora Prve konferencije medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini

2018. Član organizacionog odbora 3. Međunarodnog Kongresa hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

Publikacije