Prof. dr. Sabina Begić

  /    /  Prof. dr. Sabina Begić
Sabina Begić

Sabina Begić

Vanredni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 950
E:  sabinab@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  342

Konsultacije:

Ponedjeljak: 10:00 – 13:00

Srijeda: 11:00 – 13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 21. 12. 2001.;
Profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 08. 03. 2002.;

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu 2003. – 2006.
Rad pod naslovom „Some metal oxides as mediator for the amperometric determination of hydrogen peroxide“ odbranjen na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu, (Austrija) dana 09.06.2006. (magistra rerum naturalium).

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno – matematički fakultet Sarajevo, 2014. “Sinteza i karakerizacija novih kompleksa Ru(III) sa O, N-donorskim ligandima”

Kretanje u zaposlenju

maj 2019. – Vanredni profesor za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

septembar 2014. – maj 2019. – Docent za predmete “Uvod u laboratorijski rad” i “Izabrana pogravlja iz anorganske hemije”, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

april 2008. – septembar 2014. – Viši asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

juni 2003. – april 2008. – Asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

06. 05. 2019., Vanredni profesor za oblasti: Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2015 – danas Zamjenica šefa Odsjeka za hemiju

Publikacije