Opšti smjer 2012/2013.

  /    /  Opšti smjer 2012/2013.
Nastavni plan i program (od akademske 2009/2010.)

Opšti smjer

PMF Hemija
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA111 Opšta hemija I 3+4 8 Obavezni
HOO114 Matematika I 3+4 7 Obavezni
HOO113 Fizika I 3+3 6 Obavezni
HOA115 Uvod u računare 2+2 4 Obavezni
HOO116 Kristalografija 1+1 2 Obavezni
HOA117 Uvod u laboratorijski rad  1+3 3 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HAH121 Analitička hemija I 3+4 7 Obavezni
HOAI26 Opšta hemija II 3+2 5 Obavezni
HOB125 Osnove organske hemija 3+3 6 Obavezni
HOO123 Fizika II 2+2 4 Obavezni
HOO124 Matematika II 2+2 4 Obavezni
HOO126 Mineralogija 1+1 2 Obavezni
HOO127 Informatika za hemičare 1+1 2 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA231 Anorganske hemija I 3+4 7 Obavezni
HFH234 Fizikalna hemija I 3+4 7 Obavezni
HAH232 Analitička hemija II 2+5 6 Obavezni
HOB233 Organska hemija I 2+3 6 Obavezni
HMH205 Historija hemije 2+0 2 Obavezni
HOB205 Nomenklatura organskih spojeva 1+1* 2 Izborni
HOO202 Engleski jezik za hemičare 1+1* 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HFH244 Fizikalna hemija II 3+5 8 Obavezni
HOA241 Anorganska hemija II 3+3 6 Obavezni
HAH242 Analitička hemija III 2+4 6 Obavezni
HOB243 Organska hemija II 2+4 6 Obavezni
HOB246 Topohemija ćelije 2+0 2 Obavezni
HOA203 Anorganske sinteze 1+1* 2 Izborni
HAH204 Mehanizmi jonske izmjene 1+1* 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB351 Biohemija I 2+3 5 Obavezni
HTH356 Uvod u hemijsko inženjerstvo 2+0 2 Obavezni
HFH352 Fizikalna hemija III 3+2 5 Obavezni
HFH355 Praktikum fizikalne hemije III 1+2 3 Obavezni
HAH353 Elektroanalitičke metode analize 2+2 5 Obavezni
HAH235 Hemija životne sredine I 2+2 4 Obavezni
HOB354 Organska analiza 2+3 4 Obavezni
HOA301 Slobodni radikali u hemiji 1+1* 2 Izborni
HOA302 Savremene teme u hemiji 2+0 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB362 Biohemija II 3+4 7 Obavezni
HOB363 Hemija makromolekula 1+2 3 Obavezni
HTH365 Uvod u biotehnologiju 3+0 3 Obavezni
HFH362 Fizikalna hemija IV 2+4 6 Obavezni
HAH364 Odabrane spoktroskopske metode analize  2+3 5 Obavezni
HTH355 Osnove hemijske tehnologije 2+1 3 Obavezni
HAH481 Hemija životne sredine II 2+0 2 Obavezni
HAO303 Hemija reaktivnih nitrogenovih jedinjenja 1+0* 1 Izborni
HOH300 Seminarski rad po izboru smjera 1+0* 1 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HFH471 Kinetika hemijskih reakcija 2+2 4 Obavezni
HFH472 Korozija metala 2+0 2 Obavezni
HTH475 Biotehnologija 2+0 2 Obavezni
HTH475 Analitička kontrola kvaliteta 2+2 4 Obavezni
HOA476 Hemija kompleksnih jedinjenja 2+1 3 Obavezni
HOB473 Bioanalitička hemija 2+2 4 Obavezni
HOB473 Radiohemija 2+2 4 Obavezni
HOB483 Organska stereohemija 2+1 3 Obavezni
Ekologija 2+2 4 Izborni
HTH401 Zelena hemija 2+2 4 Izborni
HOB402 Fizikalna biohemija 2+2 4 Izborni
HAH401 Odabrane metode u analitičkoj hemiji 2+2 4 Izborni
HOB403 Principi organske sinteze 2+2 4 Izborni
HOA404 Senzori i biosenzori 2+2 4 Izborni
HFH405 Statistička termodinamika 2+2 4 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB486 Hemija prirodnih produkata 2+3 4 Obavezni
HFH481 Kataliza hemijskih reakcija 2+2 4 Obavezni
HOB478 Mehanizmi organskih reakcija 2+2 4 Obavezni
HTH477 Industrijska hemija 2+1 3 Obavezni
HOA485 Mehanizmi anorganskih reakcija 2+1 3 Obavezni
HFH482 Zaštita od korozije 2+3 5 Obavezni
HNH500 Završni rad I ciklusa 0+3 4 Obavezni
HTH407 Hemijsko procesno inženjerstvo 2+1 3 Izborni
HOB406 Biohemija lijekova 2+1 3 Izborni
HOA409 Bioanorganska hemija 2+1 3 Izborni
HOB410 Hemija heterociklusa 2+1 3 Izborni
HAH411 Hemijska i geohemijska analiza tla 2+1 3 Izborni
HFH412 Izabrana poglavlja elektrohemije 2+1 3 Izborni