PMF - Odsjek za hemiju

  /  Oglasna ploča   /  Drugi ciklus studija   /  Odluka o usvajanju liste tema završnih radova sa predloženim mentorima, kandidatima i komisijama za ocjenu i odbranu završnih radova II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2019/2020.