PMF - Odsjek za hemiju

  /  Obavještenja   /  Protokol za postdiplomski studij
PMF odsjek za hemiju slika za članak

Protokol za postdiplomski studij

• Za ispite i seminarske radove kandidat je dužan na ispitu ponijeti popunjenu prijavu u kojoj se upisuje ocjena ispita sa istim datumom kao u indeksu (za seminarski rad se
upisuje „uspješno položio“)
• Potpisanu prijavu sa ocjenom nastavnik je dužan dostaviti Sekretaru postdiplomskog studija, koju isti predaje na studentsku službu.
• Jedan primjerak seminarskog rada zajedno sa CD-om istog dostaviti Sekretaru postdiplomskog studija koji ostaje u biblioteci Odsjeka.
• Kandidati moraju redovno upisivati semestre i ovjeravati završene semestre.
• Nakon položenih ispita i odbranjenih seminarskih radova, pismeno,Vijeću postdiplomskog studija prijaviti temu (* pogledati primjer ispod teksta), (prijavu popuniti uz pomoć
potencijalnog mentora).
• Mentor može biti nastavnik u zvanju docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, stalno zaposlen i po struci hemičar, te penzionisani profesor u zvanju emeritus.
• Nakon odobrenja teme i mentora od strane Vijeća postdiplomskog studija, kandidat uz nadzor mentora radi svoj magistarski rad, praktični i teorijski dio.
• Kada mentor procijeni da je rad završen i propisno napisan, kandidat preko protokola Fakulteta, a naslovljeno Vijeću Odsjeka i Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta predaje Zahtjev za ocjenu i odbranu magistarskog rada, pri čemu prilaže i četiri primjerka spiralno uvezanog magistarskog rada.
• Kandidat je u ovom trenutku obavezan izvršiti sva finansijska potraživanja od strane Fakulteta, što podrazumijeva i troškove objave odbrane u javnim glasilima, troškove
odbrane magistarskog rada i troškove štampanja diplome. Treba biti razdužen u biblioteci (Potvrda iz biblioteke bez obzira da li je bio član ili nije)
• Sekretarijat Fakulteta šalje Vijeću Odsjeka zahtjev da predloži Komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada, uz navođenje imena kandidata i naslova rada.
• Vijeće Odsjeka predlaže Komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada od četiri člana; i to predsjednik (ne može biti mentor) dva člana od kojih je jedan mentor i rezervnog člana,
koji ima isti zadatak kao i ostali članovi sve do trenutka odbrane, kada ne mora biti uključen u sam čin odbrane, ako su ostali članovi prisutni. Komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada na prijedlog Vijeća Odsjeka usvaja Vijeće PMF-a.
• Članovi Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada nakon dobijanja Rješenja dužni su da sačine Izvještaj o magistarskom radu, koji potpisuju svi članovi i predaju ga na protokol Fakulteta.
• Vijeće Odsjeka se izjašnjava o Izvještaju Komisije i sa rezultatima izjašnjavanja dostavlja Izvještaj vijeću PMF-a na usvajanje.
• Nakon usvajanja Izvještaja komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada kandidat je
dužan predati 14 primjeraka uvezanog i ukoričenog magistarskog rada na protokol
Fakulteta.
• Oglašavanje odbrane magistarskog rada u dogovoru sa mentorom i kandidatom menadžment Fakulteta objavljuje u javnim glasilima i na oglasnoj tabli Fakulteta i na web stranici sa vremenom i mjestom javne odbrane.
• Od dana objavljivanja do dana odbrane mora proći minimalno mjesec dana.
• Tokom odbrane rada vodi se zvanični Zapisnik, a o samom protokolu, koji je zaseban
akt vodi računa predsjednik Komisije.
• Kandidat je dužan da blagovremeno dostavi predsjedniku Komisije osnovne podatke iz svoje biografije i bibliografije, koji se čitaju na dan odbrane.
• Na kraju odbrane u indeks i prijavu kandidata koju potpisuju svi članovi Komisije upisuje
se „uspješno odbranjen“.

Sjednice Vijeća Fakulteta održavaju se jednom u mjesecu, pa između prijedloga Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada i prihvatanja iste, kao i predaje Izvještaja komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada i prihvatanja istog, obično protekne dva mjeseca, plus jedan mjesec čekanja nakon objave u novinama.U sklopu Zakona o izmjenama zakona o visokom obrazovanju, Clan 1. (Sl. novine br. 35/20) navodi se sljedeće:
„U zakonu o visokom obrazovanju (Sluzbene novine Kantona Sarajevo, broj 33/17) u članu 180 st. (7) i (16) mijenjaju se i glase:
Lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30.09.2025.“

Šef Odsjeka za hemiju
Voditelj postdiplomskog studija
Prof. dr. Jasna Huremović